Cadillac CTS-V Forum banner

1 - 20 of 694 Posts

·
Super Moderator
Joined
·
4,576 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Just a list of the members and cars break down. Ctsvowners.com steps it up again :)

2009
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
x96535​
2009SLVRAYY
daowens
2009BLKANY
Nightstalker​
2009SLVRAYY
neuronbob2009SLVRANY
slvrblt2009BLKAYY
NathanScott​
2009BLKAYY
jb_bgg2009BLKMYY
ClarkkentCTSV2009TGAYY
HeavyH202009REDANY
airtroop012009BLKANY
ctsVeteran2009BDTAYY
WD2009CTSV2009WDANY
RabbitCTSV2009BLKANY
crabapple2009SLVRAYY
Titaniumseeker2009SLVRANY
SecretWeapon2009SLVRMYY
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
IneedaV!2009BLKAYY
RED BARON2009REDANY
Turbo Bob2009WDAYY
RS2009CTS-V2009TGAYY
CTSV_Jim2009TGAYY
Guard dog2009BLKANY
IMGONE2009SLVRANY
Ryno2009BLKAYY
Rbanshee12009BLKAYY
Velocity2009TGMYY
bigair2009SLVRAYY
Buck022009BLKAYY
silverstreaker2009SLVRANY
rac3me2009SLVRANY
Bad Caddy2009REDMYY
turkeysammich2009BLKAYY
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
tbauer​
2009SLVRANY
busabob2009BRAYY
conda_ctsv2009BLKAYY
Bad_caddy2009BLKMYY
SRT2CTSV2009SLVRAYY
Jeremy2009TGMNY
AlaphaAZ2009BLKMYY
bouser2009BLKANY
╯°□°)╯︵ ┻2009TGAYN
ctsvracingalan2009SLVRAY
tcullenm32009BLKMNY
BtwoG2009BLKMNN
LargeOrangeFont2009WDMYY
Teutonaddict2009CRMYY
AKA ZR12009CRMYY
gto13692009TGANY
SCREEN NAME YEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
silvergs2009BAYY
burnrbr2009BRMYY
ArthurJGuy2009CRAYN
1SICKV2009SANY
usaf8gt2009BLKANY
Ex_Goat2009TGANY
DavidPR2009SLVAYY
lukedog2009BLKAYY
Montgb2009SLVRAYY
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
Smokin80​
2009BLKMYY
AFSCTSV2009BLKAYY
flyingv2009WDMYY
PRESENCE
DISTRIBUTION
2009BRMYY
Vanilla Ice2009SLVRMYY
Copperhead2009WDANY
classic beast2009BRAYN
Vfinterceptors2009SLVRANY
mpouls12009BRANY
Lancerator2009BKAYY
Joe Vee2009WDAYY
Wetcoast2009SLVRMYY
Antonio362009BDAYY
RogersV2009RANY
Texas A&M AG2009BDAYY
2010
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
Scalarrthu​
2010SLVRAYY
snzuloz 2010WDAYY
never2010TGAYY
translux2010BLKMYY
simgolfer2010SLVRMYY
tabio422010BLKAYY
Escalardo2010TGAYY
reeper2010BLKAYY
ajjones2010BLKMYY
larry arizona2010BLKMYY
CVP332010WDAYY
kenneyd2010WDAYY
tlsmikey2010BLKMYY
Lucky V2010WDAYY
Purple87SS2010BLKANY
Bang Bang2010SLVRAYY
PatentGuy2010BLKAYN
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
SeeTSV2010TGAYY
Karch2010TGAYN
TY21852010TGMNY
Veeroom2010BLKAYY
IRONJ2010BLKAYY
CTx-V2010WDANY
BPearl20102010TGAYY
LSA2010SANY
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
5DRFUN2010WDANY
1BADCADY2010OBMAYY
Purevil2010BAYY
Boosted2000si2010CRAYY
Rule12b2010BAYY
Matbouch2010WDANY
pshchopenguin2010TGANY
Gasser822010SLVRAYY
CincyV2010BRMNY
2011
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
NORCAL SS​
2011TGAYY
V locity2011WDANY
JOEYCTSV2011BLKANY
basa2011BLKMNN
kado2011BLKMYY
Cabo352011BDAYY
buddyg2011BLKAYY
RangerRob2011BLKAYY
dbish2011BLKAYY
Hotrod-Realtor2011BLKMYN
deenasty832011TGAYY
Mr. Goodcad2011BLKAYY
93hrdtoptt2011BDAYY
kirbyctsv2011TGMYY
rrollins2011BLKAYY
TiredIronGRB2011BLKAYY
CJ11V2011REDMYY
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
BirdfanV2011BLKAYY
8yourM52011SLVRMYY
Vette19212011BLKAYY
RobF3002011SLVRAYY
Block2011BRANY
Mike02z2011BRMYY
jaedee2011WDAYY
didit702011CRAYY
charged 0112011BLKANY

SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
ANDREW C.​
2011CRAYY
NASSTY2011OBMANY
M5eater2011OBMMYN
Johnnyrako2011BDAYY
Edperez2011BLKANY
PetroCTS-V2011REDAYY
vermjpv2011REDAYY
Lenvo652011SLVRANY
Tampa2Dubai2011BLKAYY
SStreet King2011SLVRAYN
havasusteve2011TGANY
Has No Left2011BLKAYY
houstont2011WDAYY
Lowflight2011SLVRAYY
Uebele2011SLVRMYY
MikeBrownMBR2011WANY
Grandpa's Caddy2011BDAYY

SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
Irieman​
2011BKAYY
Freedie012011BDMYY
Command292011TGAYY
LukeP332011WDAYY
Fastone272011TGAyY
2011REDAYY
2011REDAYY
2011SLVRANY
2011BLKAYY
2011SLVRAYN
2011TGANY
2011BLKAYY
2011WDAYY
2011SLVRAYY
2011SLVRMYY
2011WANY
2011BDAYY2012

SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
gmusquiz​
2012CRAYY
NASSTY2012OBMANY
M5eater2012OBMMYN
Johnnyrako2012BDAYY
Edperez2012BLKANY
PetroCTS-V2012REDAYY
vermjpv2012REDAYY
Lenvo652012SLVRANY
Tampa2Dubai2012BLKAYY
SStreet King2012SLVRAYN
havasusteve2012TGANY
Has No Left2012BLKAYY
houstont2012WDAYY
Lowflight2012SLVRAYY
Uebele2012SLVRMYY
MikeBrownMBR2012WANY
Grandpa's Caddy2012BDAYY
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
FightOnforV2012BRMYY
Lenvo652012SANY
KellyE2012BRAYY
ubiquitus2012BDTMYY
T.G.T.2012BDAYY
jedi2012BDAYY
bsinc2012BDMYN


2013
SCREEN NAMEYEARCOLORTRANSRECAROULTRAVIEW
GMAN572013WDMYN
1BADCADY2013OBMAYY
Cunningham2013OBMMYN
8SECSRT2013BDAYN
timg2013SBMYY
Bridgette20132013BDAYY
Saleen092013SBMYY
stemal2013BDAYY
AGGIE2013WDAYY
 

·
Super Moderator
Joined
·
8,635 Posts
2009, SILVER, A, Yes, Yes
 

·
Premium Member
Joined
·
2,668 Posts
2009, RADIANT SILVER, A, Yes, Yes
 

·
Super Moderator
Joined
·
8,635 Posts
x96535

As stupid as that little number seems, it represents another person. I'm not sure who, but I am sure that they're not as cool as me! :cool:
 

·
Registered
Joined
·
468 Posts
2012, crystal red, auto, yes, yes
 

·
Premium Member
Joined
·
2,766 Posts
2009, Radiant Silver, 6AT, no, yes
 

·
Vendor
Joined
·
1,742 Posts
2009 Black - M- yes - yes
 

·
Premium Member
Joined
·
1,357 Posts
2009 Thunder Gray, A6, Yes, Yes
 

·
Premium Member
Joined
·
449 Posts
2009 Crystal Red, A6, no, yes
 

·
Registered
Joined
·
580 Posts
Nassty, '12, obm, a, n, y
 
1 - 20 of 694 Posts
Top